Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1672
2013 | Bài báo trong nước | 4279
2010 | Bài báo trong nước | 1776
2012 | Bài báo quốc tế | 1831
2013 | Bài báo quốc tế | 1817
2010 | Bài báo trong nước | 1887
2011 | Bài báo quốc tế | 1821
2013 | Bài báo trong nước | 1739
2010 | Bài báo trong nước | 1814
2012 | Bài báo quốc tế | 1763
2010 | Bài báo trong nước | 1822
2012 | Bài báo quốc tế | 1718
2013 | Bài báo quốc tế | 1678
2013 | Bài báo quốc tế | 1848
2012 | Bài báo quốc tế | 1801
2011 | Bài báo quốc tế | 1841
2010 | Bài báo quốc tế | 1656