Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2193
2013 | Bài báo trong nước | 5847
2010 | Bài báo trong nước | 2370
2012 | Bài báo quốc tế | 2430
2013 | Bài báo quốc tế | 2395
2010 | Bài báo trong nước | 2466
2011 | Bài báo quốc tế | 2424
2013 | Bài báo trong nước | 2310
2010 | Bài báo trong nước | 2395
2012 | Bài báo quốc tế | 2365
2010 | Bài báo trong nước | 2429
2012 | Bài báo quốc tế | 2284
2013 | Bài báo quốc tế | 2211
2013 | Bài báo quốc tế | 2379
2012 | Bài báo quốc tế | 2374
2011 | Bài báo quốc tế | 2448
2010 | Bài báo quốc tế | 2201