Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2472
2013 | Bài báo trong nước | 6630
2010 | Bài báo trong nước | 2691
2012 | Bài báo quốc tế | 2722
2013 | Bài báo quốc tế | 2703
2010 | Bài báo trong nước | 2776
2011 | Bài báo quốc tế | 2748
2013 | Bài báo trong nước | 2606
2010 | Bài báo trong nước | 2691
2012 | Bài báo quốc tế | 2665
2010 | Bài báo trong nước | 2750
2012 | Bài báo quốc tế | 2567
2013 | Bài báo quốc tế | 2488
2013 | Bài báo quốc tế | 2666
2012 | Bài báo quốc tế | 2680
2011 | Bài báo quốc tế | 2747
2010 | Bài báo quốc tế | 2490