Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2986
2013 | Bài báo trong nước | 8158
2010 | Bài báo trong nước | 3294
2012 | Bài báo quốc tế | 3344
2013 | Bài báo quốc tế | 3293
2010 | Bài báo trong nước | 3372
2011 | Bài báo quốc tế | 3396
2013 | Bài báo trong nước | 3154
2010 | Bài báo trong nước | 3245
2012 | Bài báo quốc tế | 3356
2010 | Bài báo trong nước | 3380
2012 | Bài báo quốc tế | 3151
2013 | Bài báo quốc tế | 2988
2013 | Bài báo quốc tế | 3203
2012 | Bài báo quốc tế | 3254
2011 | Bài báo quốc tế | 3329
2010 | Bài báo quốc tế | 3007