Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2342
2013 | Bài báo trong nước | 6292
2010 | Bài báo trong nước | 2537
2012 | Bài báo quốc tế | 2593
2013 | Bài báo quốc tế | 2555
2010 | Bài báo trong nước | 2621
2011 | Bài báo quốc tế | 2600
2013 | Bài báo trong nước | 2474
2010 | Bài báo trong nước | 2548
2012 | Bài báo quốc tế | 2512
2010 | Bài báo trong nước | 2605
2012 | Bài báo quốc tế | 2440
2013 | Bài báo quốc tế | 2361
2013 | Bài báo quốc tế | 2528
2012 | Bài báo quốc tế | 2529
2011 | Bài báo quốc tế | 2589
2010 | Bài báo quốc tế | 2353