Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1310
2013 | Bài báo trong nước | 3220
2010 | Bài báo trong nước | 1367
2012 | Bài báo quốc tế | 1407
2013 | Bài báo quốc tế | 1380
2010 | Bài báo trong nước | 1483
2011 | Bài báo quốc tế | 1367
2013 | Bài báo trong nước | 1338
2010 | Bài báo trong nước | 1375
2012 | Bài báo quốc tế | 1347
2010 | Bài báo trong nước | 1422
2012 | Bài báo quốc tế | 1337
2013 | Bài báo quốc tế | 1287
2013 | Bài báo quốc tế | 1466
2012 | Bài báo quốc tế | 1404
2011 | Bài báo quốc tế | 1418
2010 | Bài báo quốc tế | 1289