Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1853
2013 | Bài báo trong nước | 4862
2010 | Bài báo trong nước | 1985
2012 | Bài báo quốc tế | 2053
2013 | Bài báo quốc tế | 2035
2010 | Bài báo trong nước | 2086
2011 | Bài báo quốc tế | 2043
2013 | Bài báo trong nước | 1935
2010 | Bài báo trong nước | 2018
2012 | Bài báo quốc tế | 1982
2010 | Bài báo trong nước | 2027
2012 | Bài báo quốc tế | 1922
2013 | Bài báo quốc tế | 1869
2013 | Bài báo quốc tế | 2034
2012 | Bài báo quốc tế | 1998
2011 | Bài báo quốc tế | 2057
2010 | Bài báo quốc tế | 1841