Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1273
2013 | Bài báo trong nước | 3048
2010 | Bài báo trong nước | 1332
2012 | Bài báo quốc tế | 1367
2013 | Bài báo quốc tế | 1337
2010 | Bài báo trong nước | 1436
2011 | Bài báo quốc tế | 1328
2013 | Bài báo trong nước | 1298
2010 | Bài báo trong nước | 1336
2012 | Bài báo quốc tế | 1307
2010 | Bài báo trong nước | 1381
2012 | Bài báo quốc tế | 1295
2013 | Bài báo quốc tế | 1253
2013 | Bài báo quốc tế | 1414
2012 | Bài báo quốc tế | 1359
2011 | Bài báo quốc tế | 1375
2010 | Bài báo quốc tế | 1252