Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1196
2013 | Bài báo trong nước | 2711
2010 | Bài báo trong nước | 1257
2012 | Bài báo quốc tế | 1297
2013 | Bài báo quốc tế | 1258
2010 | Bài báo trong nước | 1352
2011 | Bài báo quốc tế | 1250
2013 | Bài báo trong nước | 1227
2010 | Bài báo trong nước | 1256
2012 | Bài báo quốc tế | 1231
2010 | Bài báo trong nước | 1309
2012 | Bài báo quốc tế | 1227
2013 | Bài báo quốc tế | 1178
2013 | Bài báo quốc tế | 1326
2012 | Bài báo quốc tế | 1282
2011 | Bài báo quốc tế | 1304
2010 | Bài báo quốc tế | 1180