Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 3706
2013 | Bài báo trong nước | 10616
2010 | Bài báo trong nước | 4127
2012 | Bài báo quốc tế | 4200
2013 | Bài báo quốc tế | 4147
2010 | Bài báo trong nước | 4144
2011 | Bài báo quốc tế | 4217
2013 | Bài báo trong nước | 3878
2010 | Bài báo trong nước | 3984
2012 | Bài báo quốc tế | 4265
2010 | Bài báo trong nước | 4225
2012 | Bài báo quốc tế | 3912
2013 | Bài báo quốc tế | 3783
2013 | Bài báo quốc tế | 3968
2012 | Bài báo quốc tế | 4041
2011 | Bài báo quốc tế | 4136
2010 | Bài báo quốc tế | 3820