Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1228
2013 | Bài báo trong nước | 2880
2010 | Bài báo trong nước | 1289
2012 | Bài báo quốc tế | 1324
2013 | Bài báo quốc tế | 1296
2010 | Bài báo trong nước | 1386
2011 | Bài báo quốc tế | 1283
2013 | Bài báo trong nước | 1255
2010 | Bài báo trong nước | 1298
2012 | Bài báo quốc tế | 1262
2010 | Bài báo trong nước | 1339
2012 | Bài báo quốc tế | 1259
2013 | Bài báo quốc tế | 1206
2013 | Bài báo quốc tế | 1364
2012 | Bài báo quốc tế | 1315
2011 | Bài báo quốc tế | 1337
2010 | Bài báo quốc tế | 1219