Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 2003
2009 | Bài báo trong nước | 2031
2011 | Bài báo trong nước | 2053
2009 | Bài báo trong nước | 2050
2009 | Bài báo trong nước | 1947
2013 | Bài báo trong nước | 2083
2012 | Bài báo trong nước | 1972
2009 | Bài báo trong nước | 1702
2009 | Bài báo trong nước | 1986
2011 | Bài báo trong nước | 1955
2013 | Bài báo trong nước | 2012
2009 | Bài báo trong nước | 2091
2009 | Bài báo trong nước | 1983
2010 | Bài báo trong nước | 2026
2010 | Bài báo trong nước | 1993
2010 | Bài báo trong nước | 1994
2010 | Bài báo trong nước | 1909
2012 | Bài báo trong nước | 2022
2010 | Bài báo trong nước | 1934