Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2352
2009 | Bài báo trong nước | 2595
2010 | Bài báo trong nước | 2355
2010 | Bài báo trong nước | 2285
2011 | Bài báo trong nước | 2295
2009 | Bài báo quốc tế | 2128
2011 | Bài báo trong nước | 2286
2012 | Bài báo trong nước | 2126
2013 | Bài báo quốc tế | 2684
2011 | Bài báo quốc tế | 2208
2010 | Bài báo trong nước | 2346
2009 | Bài báo trong nước | 2524
2009 | Bài báo trong nước | 2249
2009 | Bài báo trong nước | 2299
2011 | Bài báo trong nước | 2361
2011 | Bài báo trong nước | 2218
2010 | Bài báo trong nước | 2275