Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2003
2009 | Bài báo trong nước | 2291
2010 | Bài báo trong nước | 1978
2010 | Bài báo trong nước | 1966
2011 | Bài báo trong nước | 1993
2009 | Bài báo quốc tế | 1838
2011 | Bài báo trong nước | 1973
2012 | Bài báo trong nước | 1800
2013 | Bài báo quốc tế | 2354
2011 | Bài báo quốc tế | 1897
2010 | Bài báo trong nước | 2024
2009 | Bài báo trong nước | 2146
2009 | Bài báo trong nước | 1920
2009 | Bài báo trong nước | 1938
2011 | Bài báo trong nước | 1983
2011 | Bài báo trong nước | 1915
2010 | Bài báo trong nước | 1914