Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Kim K, HQ Chu, VH Vu, DT Quyen, TN Nguyen, HM Bach, NT Hoang, TMH Nguyen and Thi HM Nguyen

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Int’l meeting of Fed. Korean Micro. Soci. Seoul, Octerber 17 -18

Tập,(số),trang: 0

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 3967
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014