Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trần Thị Hồng Hà, Le Mai Hương, Trần Thị Như Hằng, Nguyễn Đình Luyện, Hoàng Kim Chi, Trần Mai Đức, Đặng Diễm Hồng.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: Tập 48. Số 4A, trang: 281-289

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 4039
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014