Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 2272
2011 | Bài báo trong nước | 2503
2013 | Bài báo trong nước | 2374
2013 | Bài báo trong nước | 7188
2011 | Bài báo quốc tế | 2440
2009 | Bài báo quốc tế | 2284
2010 | Bài báo quốc tế | 2307
2013 | Bài báo quốc tế | 2411
2010 | Bài báo quốc tế | 2369
2013 | Bài báo trong nước | 2391
2010 | Bài báo trong nước | 2295
2003 | Bài báo trong nước | 2314
2011 | Bài báo trong nước | 2300
2009 | Bài báo trong nước | 2076
2009 | Bài báo trong nước | 2272
2013 | Bài báo trong nước | 2415