Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 2633
2011 | Bài báo trong nước | 2889
2013 | Bài báo trong nước | 2738
2013 | Bài báo trong nước | 8664
2011 | Bài báo quốc tế | 2835
2009 | Bài báo quốc tế | 2647
2010 | Bài báo quốc tế | 2688
2013 | Bài báo quốc tế | 2793
2010 | Bài báo quốc tế | 2766
2013 | Bài báo trong nước | 2766
2010 | Bài báo trong nước | 2652
2003 | Bài báo trong nước | 2724
2011 | Bài báo trong nước | 2674
2009 | Bài báo trong nước | 2442
2009 | Bài báo trong nước | 2654
2013 | Bài báo trong nước | 2823