Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1959
2011 | Bài báo trong nước | 2195
2013 | Bài báo trong nước | 2056
2013 | Bài báo trong nước | 6114
2011 | Bài báo quốc tế | 2112
2009 | Bài báo quốc tế | 1996
2010 | Bài báo quốc tế | 1994
2013 | Bài báo quốc tế | 2081
2010 | Bài báo quốc tế | 2012
2013 | Bài báo trong nước | 2084
2010 | Bài báo trong nước | 2006
2003 | Bài báo trong nước | 1951
2011 | Bài báo trong nước | 1984
2009 | Bài báo trong nước | 1789
2009 | Bài báo trong nước | 1917
2013 | Bài báo trong nước | 2037