Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1956
2010 | Bài báo trong nước | 2368
2012 | Bài báo trong nước | 2234
2011 | Bài báo trong nước | 2276
2013 | Bài báo trong nước | 2291
2011 | Bài báo trong nước | 2234
2009 | Bài báo quốc tế | 2240
2011 | Bài báo quốc tế | 2197
2009 | Bài báo trong nước | 2318
2009 | Bài báo trong nước | 2207
2011 | Bài báo quốc tế | 2299
2012 | Bài báo quốc tế | 2269
2012 | Bài báo quốc tế | 2294
2010 | Bài báo quốc tế | 2348
2009 | Bài báo quốc tế | 1886
2009 | Bài báo quốc tế | 2210
2010 | Bài báo trong nước | 2390