Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 2292
2010 | Bài báo trong nước | 2732
2012 | Bài báo trong nước | 2576
2011 | Bài báo trong nước | 2637
2013 | Bài báo trong nước | 2648
2011 | Bài báo trong nước | 2584
2009 | Bài báo quốc tế | 2595
2011 | Bài báo quốc tế | 2561
2009 | Bài báo trong nước | 2704
2009 | Bài báo trong nước | 2555
2011 | Bài báo quốc tế | 2675
2012 | Bài báo quốc tế | 2627
2012 | Bài báo quốc tế | 2656
2010 | Bài báo quốc tế | 2741
2009 | Bài báo quốc tế | 2204
2009 | Bài báo quốc tế | 2572
2010 | Bài báo trong nước | 2796