Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1695
2010 | Bài báo trong nước | 2032
2012 | Bài báo trong nước | 1928
2011 | Bài báo trong nước | 1984
2013 | Bài báo trong nước | 1989
2011 | Bài báo trong nước | 1909
2009 | Bài báo quốc tế | 1925
2011 | Bài báo quốc tế | 1891
2009 | Bài báo trong nước | 1968
2009 | Bài báo trong nước | 1899
2011 | Bài báo quốc tế | 1982
2012 | Bài báo quốc tế | 1951
2012 | Bài báo quốc tế | 1979
2010 | Bài báo quốc tế | 1990
2009 | Bài báo quốc tế | 1621
2009 | Bài báo quốc tế | 1903
2010 | Bài báo trong nước | 2053