Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1700
2010 | Bài báo trong nước | 1940
2012 | Bài báo trong nước | 2029
2010 | Bài báo quốc tế | 1895
2011 | Bài báo trong nước | 1990
2011 | Bài báo quốc tế | 1996
2009 | Bài báo trong nước | 1952
2012 | Bài báo trong nước | 2075
2009 | Bài báo trong nước | 1950
2011 | Bài báo trong nước | 1947
2011 | Bài báo quốc tế | 1885
2011 | Bài báo quốc tế | 1838
2013 | Bài báo trong nước | 1910
2010 | Bài báo trong nước | 1888
2013 | Bài báo quốc tế | 1974