Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 2349
2010 | Bài báo trong nước | 2687
2012 | Bài báo trong nước | 2748
2010 | Bài báo quốc tế | 2712
2011 | Bài báo trong nước | 2677
2011 | Bài báo quốc tế | 2689
2009 | Bài báo trong nước | 2655
2012 | Bài báo trong nước | 2797
2009 | Bài báo trong nước | 2644
2011 | Bài báo trong nước | 2625
2011 | Bài báo quốc tế | 2583
2011 | Bài báo quốc tế | 2525
2013 | Bài báo trong nước | 2576
2010 | Bài báo trong nước | 2557
2013 | Bài báo quốc tế | 2733