Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1992
2010 | Bài báo trong nước | 2285
2012 | Bài báo trong nước | 2352
2010 | Bài báo quốc tế | 2276
2011 | Bài báo trong nước | 2308
2011 | Bài báo quốc tế | 2311
2009 | Bài báo trong nước | 2266
2012 | Bài báo trong nước | 2406
2009 | Bài báo trong nước | 2270
2011 | Bài báo trong nước | 2255
2011 | Bài báo quốc tế | 2206
2011 | Bài báo quốc tế | 2140
2013 | Bài báo trong nước | 2205
2010 | Bài báo trong nước | 2189
2013 | Bài báo quốc tế | 2351