Hoạt động Viện Công nghệ sinh học

Các hoạt động khoa học Viện Công nghệ sinh học bao gồm:

  • Hoạt động Nghiên cứu khoa học
  • Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế
  • Các hoạt động liên quan như Hội nghị, Hội thảo khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học.

 

 Xin hãy lựa chọn các hoạt động được hiển thị để biết thêm thông tin