Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le Thi Nhi Cong, Morikawa Massaki, Lai Thuy Hien .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Proceeding of The 2nd analytica Vietnam conference 2011:

Tập,(số),trang: 302-307.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 3945
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014