Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2430
2011 | Bài báo quốc tế | 2688
2012 | Bài báo quốc tế | 2621
2009 | Bài báo quốc tế | 2455
2013 | Bài báo quốc tế | 2797
2009 | Bài báo trong nước | 2688
2010 | Bài báo trong nước | 2686
2013 | Bài báo quốc tế | 2719
2013 | Bài báo quốc tế | 2631
2013 | Bài báo trong nước | 2577
2012 | Bài báo quốc tế | 2655
2012 | Bài báo trong nước | 2674
2013 | Bài báo quốc tế | 2660
2009 | Bài báo quốc tế | 2545
2011 | Bài báo quốc tế | 2478