Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1985
2009 | Bài báo quốc tế | 1925
2011 | Bài báo trong nước | 1928
2009 | Bài báo quốc tế | 1645
2011 | Bài báo quốc tế | 1809
2012 | Bài báo quốc tế | 2003
2010 | Bài báo trong nước | 2023
2011 | Bài báo trong nước | 1955
2012 | Bài báo trong nước | 1943
2012 | Bài báo trong nước | 1975
2010 | Bài báo trong nước | 1952
2013 | Bài báo quốc tế | 2043
2011 | Bài báo trong nước | 1782
2009 | Bài báo trong nước | 2108
2013 | Bài báo quốc tế | 1988