Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2631
2009 | Bài báo quốc tế | 2688
2011 | Bài báo trong nước | 2574
2009 | Bài báo quốc tế | 2261
2011 | Bài báo quốc tế | 2485
2012 | Bài báo quốc tế | 2730
2010 | Bài báo trong nước | 2694
2011 | Bài báo trong nước | 2714
2012 | Bài báo trong nước | 2615
2012 | Bài báo trong nước | 2711
2010 | Bài báo trong nước | 2621
2013 | Bài báo quốc tế | 2704
2011 | Bài báo trong nước | 2400
2009 | Bài báo trong nước | 2808
2013 | Bài báo quốc tế | 2662