Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2288
2009 | Bài báo quốc tế | 2288
2011 | Bài báo trong nước | 2222
2009 | Bài báo quốc tế | 1920
2011 | Bài báo quốc tế | 2100
2012 | Bài báo quốc tế | 2332
2010 | Bài báo trong nước | 2322
2011 | Bài báo trong nước | 2324
2012 | Bài báo trong nước | 2251
2012 | Bài báo trong nước | 2335
2010 | Bài báo trong nước | 2254
2013 | Bài báo quốc tế | 2347
2011 | Bài báo trong nước | 2063
2009 | Bài báo trong nước | 2428
2013 | Bài báo quốc tế | 2293