Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 2631
2010 | Bài báo trong nước | 2630
2010 | Bài báo quốc tế | 2610
2010 | Bài báo quốc tế | 2562
2011 | Bài báo quốc tế | 2701
2010 | Bài báo quốc tế | 2742
2010 | Bài báo quốc tế | 2644
2013 | Bài báo quốc tế | 2649
2013 | Bài báo quốc tế | 2750
2013 | Bài báo quốc tế | 2309
2013 | Bài báo quốc tế | 2670
2009 | Bài báo trong nước | 2744
2009 | Bài báo trong nước | 2659
2011 | Bài báo trong nước | 2653
2011 | Bài báo trong nước | 8569
2001 | Bài báo trong nước | 2582
2013 | Bài báo trong nước | 2666
2011 | Bài báo trong nước | 2623
2012 | Bài báo trong nước | 2481
2013 | Bài báo trong nước | 2633