Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 2803
2010 | Bài báo trong nước | 2802
2010 | Bài báo quốc tế | 2775
2010 | Bài báo quốc tế | 2737
2011 | Bài báo quốc tế | 2873
2010 | Bài báo quốc tế | 2934
2010 | Bài báo quốc tế | 2833
2013 | Bài báo quốc tế | 2821
2013 | Bài báo quốc tế | 2944
2013 | Bài báo quốc tế | 2465
2013 | Bài báo quốc tế | 2852
2009 | Bài báo trong nước | 2918
2009 | Bài báo trong nước | 2825
2011 | Bài báo trong nước | 2814
2011 | Bài báo trong nước | 9169
2001 | Bài báo trong nước | 2745
2013 | Bài báo trong nước | 2843
2011 | Bài báo trong nước | 2794
2012 | Bài báo trong nước | 2683
2013 | Bài báo trong nước | 2799