Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 2235
2010 | Bài báo trong nước | 2238
2010 | Bài báo quốc tế | 2251
2010 | Bài báo quốc tế | 2199
2011 | Bài báo quốc tế | 2305
2010 | Bài báo quốc tế | 2339
2010 | Bài báo quốc tế | 2276
2013 | Bài báo quốc tế | 2262
2013 | Bài báo quốc tế | 2343
2013 | Bài báo quốc tế | 1995
2013 | Bài báo quốc tế | 2268
2009 | Bài báo trong nước | 2368
2009 | Bài báo trong nước | 2283
2011 | Bài báo trong nước | 2254
2011 | Bài báo trong nước | 7141
2001 | Bài báo trong nước | 2221
2013 | Bài báo trong nước | 2266
2011 | Bài báo trong nước | 2222
2012 | Bài báo trong nước | 2100
2013 | Bài báo trong nước | 2242