Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1912
2010 | Bài báo trong nước | 1870
2010 | Bài báo quốc tế | 1959
2010 | Bài báo quốc tế | 1890
2011 | Bài báo quốc tế | 2011
2010 | Bài báo quốc tế | 1974
2010 | Bài báo quốc tế | 1972
2013 | Bài báo quốc tế | 1951
2013 | Bài báo quốc tế | 1964
2013 | Bài báo quốc tế | 1736
2013 | Bài báo quốc tế | 1905
2009 | Bài báo trong nước | 2080
2009 | Bài báo trong nước | 1981
2011 | Bài báo trong nước | 1926
2011 | Bài báo trong nước | 6159
2001 | Bài báo trong nước | 1906
2013 | Bài báo trong nước | 1942
2011 | Bài báo trong nước | 1894
2012 | Bài báo trong nước | 1819
2013 | Bài báo trong nước | 1957