Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 2708
2012 | Bài báo quốc tế | 2710
2009 | Bài báo trong nước | 2685
2009 | Bài báo trong nước | 2990
2012 | Bài báo quốc tế | 2711
2011 | Bài báo quốc tế | 2417
2010 | Bài báo trong nước | 2650
2010 | Bài báo trong nước | 2587
2012 | Bài báo quốc tế | 2696
2009 | Bài báo quốc tế | 2553
2009 | Bài báo quốc tế | 2572
2012 | Bài báo quốc tế | 2686
2013 | Bài báo trong nước | 2654
2012 | Bài báo trong nước | 2765
2011 | Bài báo quốc tế | 2605
2012 | Bài báo quốc tế | 2696
2010 | Bài báo trong nước | 2712
2013 | Bài báo trong nước | 8830
2012 | Bài báo trong nước | 2490