Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1937
2012 | Bài báo quốc tế | 1937
2009 | Bài báo trong nước | 2006
2009 | Bài báo trong nước | 2234
2012 | Bài báo quốc tế | 2031
2011 | Bài báo quốc tế | 1806
2010 | Bài báo trong nước | 1966
2010 | Bài báo trong nước | 1959
2012 | Bài báo quốc tế | 2015
2009 | Bài báo quốc tế | 1904
2009 | Bài báo quốc tế | 1928
2012 | Bài báo quốc tế | 2010
2013 | Bài báo trong nước | 1926
2012 | Bài báo trong nước | 2087
2011 | Bài báo quốc tế | 1948
2012 | Bài báo quốc tế | 2037
2010 | Bài báo trong nước | 1973
2013 | Bài báo trong nước | 6420
2012 | Bài báo trong nước | 1827