Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 2301
2012 | Bài báo quốc tế | 2302
2009 | Bài báo trong nước | 2312
2009 | Bài báo trong nước | 2596
2012 | Bài báo quốc tế | 2340
2011 | Bài báo quốc tế | 2094
2010 | Bài báo trong nước | 2271
2010 | Bài báo trong nước | 2241
2012 | Bài báo quốc tế | 2325
2009 | Bài báo quốc tế | 2200
2009 | Bài báo quốc tế | 2219
2012 | Bài báo quốc tế | 2331
2013 | Bài báo trong nước | 2254
2012 | Bài báo trong nước | 2397
2011 | Bài báo quốc tế | 2239
2012 | Bài báo quốc tế | 2346
2010 | Bài báo trong nước | 2326
2013 | Bài báo trong nước | 7353
2012 | Bài báo trong nước | 2139