Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Johan Jarmander, Martin Gustavsson, Thi-Huyen Do, Patrik Samuelson, Gen Larsson .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Microbial Cell Factories.

Tập,(số),trang: 11(18).

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 3733
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014