Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thanh, Ngô Thị Hoài Thu, Hoàng Thị Lan Anh, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Diễm Hồng.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: Tập 48, Số 4A, trang: 320-325

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 3949
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014