Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Thu Ha Hoang, Thien Ngoc Pham, Gia Khanh Nguyen and Quang Huan Le,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Annals of Clinnical Biochemistry,

Tập,(số),trang: 50(4), 1-6

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 3596
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014