Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về nội quy, quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức và Quyết định số 10/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem tiếp...

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 10/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công văn số 06-VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, Công văn số 1751/VHL-TCCBKT ngày 26/7/2023 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
   - Số lượng 01 người
   - Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

Xem tiếp...