Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Pham TM, Tan KW, Sakumura Y, Okumura K, Maki H, Akiyama MT.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: Mol Microbiol. 2013 Sep 3.

Tập,(số),trang: doi: 10.1111/mmi.12386.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 3793
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014