Các Biểu mẫu HTQT

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ra Quyết định số 800/QĐ-CNSH  ngày 12/12/2017  về việc ban hành "Quy chế hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ sinh học". Quyết định này thay thế cho Quyết định số 330/QĐ-CNSH ngày 08/06/2015 của Viện Công nghệ sinh học

Chi tiết Quy chế HTQT

Kèm theo là các mẫu biểu được sử dụng trong công tác HTQT của Viện.