Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng

Nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực:

 • Công nghệ OMICS;
 • Công nghệ gen;
 • Công nghệ protein và enzym;
 • Công nghệ tế bào (động vật, thực vật);
 • Công nghệ vi sinh;
 • Công nghệ sinh - y học;
 • Công nghệ sinh học nano;
 • Công nghệ sinh học môi trường;
 • Công nghệ sinh học biển;
 • Công nghệ vật liệu sinh học;
 • Tin - Sinh học.
b) Nghiên cứu điều tra cơ bản thuộc các lĩnh vực sinh học và những lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

c)Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

d) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnhvực khoa học khác có liên quan;

e) Dich vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

g) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch  Viện giao.

(Theo Quyết định số 208/QĐ-VHL ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học)