Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1087
2010 | Bài báo trong nước | 1277
2012 | Bài báo trong nước | 1309
2010 | Bài báo quốc tế | 1233
2011 | Bài báo trong nước | 1312
2011 | Bài báo quốc tế | 1340
2009 | Bài báo trong nước | 1274
2012 | Bài báo trong nước | 1354
2009 | Bài báo trong nước | 1292
2011 | Bài báo trong nước | 1273
2011 | Bài báo quốc tế | 1240
2011 | Bài báo quốc tế | 1196
2013 | Bài báo trong nước | 1248
2010 | Bài báo trong nước | 1235
2013 | Bài báo quốc tế | 1299