Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1231
2010 | Bài báo trong nước | 1449
2012 | Bài báo trong nước | 1485
2010 | Bài báo quốc tế | 1382
2011 | Bài báo trong nước | 1484
2011 | Bài báo quốc tế | 1500
2009 | Bài báo trong nước | 1424
2012 | Bài báo trong nước | 1515
2009 | Bài báo trong nước | 1458
2011 | Bài báo trong nước | 1445
2011 | Bài báo quốc tế | 1384
2011 | Bài báo quốc tế | 1353
2013 | Bài báo trong nước | 1405
2010 | Bài báo trong nước | 1393
2013 | Bài báo quốc tế | 1477