Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1027
2010 | Bài báo trong nước | 1205
2012 | Bài báo trong nước | 1225
2010 | Bài báo quốc tế | 1165
2011 | Bài báo trong nước | 1222
2011 | Bài báo quốc tế | 1265
2009 | Bài báo trong nước | 1203
2012 | Bài báo trong nước | 1279
2009 | Bài báo trong nước | 1215
2011 | Bài báo trong nước | 1190
2011 | Bài báo quốc tế | 1167
2011 | Bài báo quốc tế | 1131
2013 | Bài báo trong nước | 1183
2010 | Bài báo trong nước | 1162
2013 | Bài báo quốc tế | 1237