Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1769
2010 | Bài báo trong nước | 2022
2012 | Bài báo trong nước | 2111
2010 | Bài báo quốc tế | 1977
2011 | Bài báo trong nước | 2064
2011 | Bài báo quốc tế | 2074
2009 | Bài báo trong nước | 2019
2012 | Bài báo trong nước | 2151
2009 | Bài báo trong nước | 2021
2011 | Bài báo trong nước | 2010
2011 | Bài báo quốc tế | 1965
2011 | Bài báo quốc tế | 1905
2013 | Bài báo trong nước | 1978
2010 | Bài báo trong nước | 1961
2013 | Bài báo quốc tế | 2055