Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1418
2010 | Bài báo trong nước | 1638
2012 | Bài báo trong nước | 1693
2010 | Bài báo quốc tế | 1591
2011 | Bài báo trong nước | 1679
2011 | Bài báo quốc tế | 1699
2009 | Bài báo trong nước | 1628
2012 | Bài báo trong nước | 1736
2009 | Bài báo trong nước | 1655
2011 | Bài báo trong nước | 1643
2011 | Bài báo quốc tế | 1584
2011 | Bài báo quốc tế | 1543
2013 | Bài báo trong nước | 1603
2010 | Bài báo trong nước | 1598
2013 | Bài báo quốc tế | 1665