Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1073
2009 | Bài báo trong nước | 1144
2003 | Bài báo trong nước | 1131
2009 | Bài báo trong nước | 1161
2005 | Bài báo trong nước | 1089
2009 | Bài báo quốc tế | 1181
2009 | Bài báo trong nước | 1122
2013 | Bài báo trong nước | 1110
2010 | Bài báo trong nước | 1173
2009 | Bài báo trong nước | 1125
2013 | Bài báo trong nước | 1102
2011 | Bài báo trong nước | 1095
2013 | Bài báo trong nước | 1288
2012 | Bài báo trong nước | 1073
2009 | Bài báo trong nước | 1141
2012 | Bài báo trong nước | 1256