Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1258
2009 | Bài báo trong nước | 1333
2003 | Bài báo trong nước | 1323
2009 | Bài báo trong nước | 1346
2005 | Bài báo trong nước | 1272
2009 | Bài báo quốc tế | 1367
2009 | Bài báo trong nước | 1311
2013 | Bài báo trong nước | 1310
2010 | Bài báo trong nước | 1363
2009 | Bài báo trong nước | 1317
2013 | Bài báo trong nước | 1292
2011 | Bài báo trong nước | 1290
2013 | Bài báo trong nước | 1490
2012 | Bài báo trong nước | 1249
2009 | Bài báo trong nước | 1338
2012 | Bài báo trong nước | 1453