Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Thi Quynh Hoa Kieu, Elizabeth Müller, Harald Horn .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Water research

Tập,(số),trang: 45: 3863-3870.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1554
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014