Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1099
2010 | Bài báo trong nước | 1346
2012 | Bài báo trong nước | 1306
2011 | Bài báo trong nước | 1316
2013 | Bài báo trong nước | 1305
2011 | Bài báo trong nước | 1262
2009 | Bài báo quốc tế | 1304
2011 | Bài báo quốc tế | 1260
2009 | Bài báo trong nước | 1327
2009 | Bài báo trong nước | 1246
2011 | Bài báo quốc tế | 1331
2012 | Bài báo quốc tế | 1301
2012 | Bài báo quốc tế | 1279
2010 | Bài báo quốc tế | 1339
2009 | Bài báo quốc tế | 1077
2009 | Bài báo quốc tế | 1237
2010 | Bài báo trong nước | 1344