Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1040
2010 | Bài báo trong nước | 1272
2012 | Bài báo trong nước | 1229
2011 | Bài báo trong nước | 1252
2013 | Bài báo trong nước | 1234
2011 | Bài báo trong nước | 1184
2009 | Bài báo quốc tế | 1233
2011 | Bài báo quốc tế | 1194
2009 | Bài báo trong nước | 1255
2009 | Bài báo trong nước | 1191
2011 | Bài báo quốc tế | 1258
2012 | Bài báo quốc tế | 1224
2012 | Bài báo quốc tế | 1205
2010 | Bài báo quốc tế | 1269
2009 | Bài báo quốc tế | 1034
2009 | Bài báo quốc tế | 1165
2010 | Bài báo trong nước | 1273