Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1241
2010 | Bài báo trong nước | 1505
2012 | Bài báo trong nước | 1462
2011 | Bài báo trong nước | 1475
2013 | Bài báo trong nước | 1475
2011 | Bài báo trong nước | 1419
2009 | Bài báo quốc tế | 1449
2011 | Bài báo quốc tế | 1411
2009 | Bài báo trong nước | 1491
2009 | Bài báo trong nước | 1386
2011 | Bài báo quốc tế | 1489
2012 | Bài báo quốc tế | 1454
2012 | Bài báo quốc tế | 1436
2010 | Bài báo quốc tế | 1495
2009 | Bài báo quốc tế | 1204
2009 | Bài báo quốc tế | 1388
2010 | Bài báo trong nước | 1507