Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1412
2010 | Bài báo trong nước | 1707
2012 | Bài báo trong nước | 1663
2011 | Bài báo trong nước | 1684
2013 | Bài báo trong nước | 1673
2011 | Bài báo trong nước | 1610
2009 | Bài báo quốc tế | 1637
2011 | Bài báo quốc tế | 1607
2009 | Bài báo trong nước | 1683
2009 | Bài báo trong nước | 1585
2011 | Bài báo quốc tế | 1684
2012 | Bài báo quốc tế | 1648
2012 | Bài báo quốc tế | 1635
2010 | Bài báo quốc tế | 1691
2009 | Bài báo quốc tế | 1370
2009 | Bài báo quốc tế | 1585
2010 | Bài báo trong nước | 1716