Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 492
2009 | Bài báo quốc tế | 559
2011 | Bài báo quốc tế | 557
2011 | Bài báo quốc tế | 531
2012 | Bài báo quốc tế | 552
2012 | Bài báo quốc tế | 555
2010 | Bài báo quốc tế | 562
2009 | Bài báo quốc tế | 469
2009 | Bài báo quốc tế | 542