Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1754
2010 | Bài báo trong nước | 2103
2012 | Bài báo trong nước | 1999
2011 | Bài báo trong nước | 2047
2013 | Bài báo trong nước | 2057
2011 | Bài báo trong nước | 1990
2009 | Bài báo quốc tế | 2007
2011 | Bài báo quốc tế | 1960
2009 | Bài báo trong nước | 2047
2009 | Bài báo trong nước | 1964
2011 | Bài báo quốc tế | 2056
2012 | Bài báo quốc tế | 2027
2012 | Bài báo quốc tế | 2053
2010 | Bài báo quốc tế | 2066
2009 | Bài báo quốc tế | 1681
2009 | Bài báo quốc tế | 1977
2010 | Bài báo trong nước | 2126