Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1341
2009 | Bài báo quốc tế | 1286
2011 | Bài báo trong nước | 1295
2009 | Bài báo quốc tế | 1080
2011 | Bài báo quốc tế | 1188
2012 | Bài báo quốc tế | 1330
2010 | Bài báo trong nước | 1392
2011 | Bài báo trong nước | 1320
2012 | Bài báo trong nước | 1289
2012 | Bài báo trong nước | 1329
2010 | Bài báo trong nước | 1274
2013 | Bài báo quốc tế | 1412
2011 | Bài báo trong nước | 1163
2009 | Bài báo trong nước | 1401
2013 | Bài báo quốc tế | 1302