Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2054
2009 | Bài báo quốc tế | 2009
2011 | Bài báo trong nước | 1997
2009 | Bài báo quốc tế | 1707
2011 | Bài báo quốc tế | 1882
2012 | Bài báo quốc tế | 2076
2010 | Bài báo trong nước | 2094
2011 | Bài báo trong nước | 2034
2012 | Bài báo trong nước | 2010
2012 | Bài báo trong nước | 2052
2010 | Bài báo trong nước | 2019
2013 | Bài báo quốc tế | 2118
2011 | Bài báo trong nước | 1844
2009 | Bài báo trong nước | 2183
2013 | Bài báo quốc tế | 2059