Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1501
2009 | Bài báo quốc tế | 1447
2011 | Bài báo trong nước | 1466
2009 | Bài báo quốc tế | 1229
2011 | Bài báo quốc tế | 1339
2012 | Bài báo quốc tế | 1506
2010 | Bài báo trong nước | 1569
2011 | Bài báo trong nước | 1475
2012 | Bài báo trong nước | 1459
2012 | Bài báo trong nước | 1498
2010 | Bài báo trong nước | 1447
2013 | Bài báo quốc tế | 1574
2011 | Bài báo trong nước | 1322
2009 | Bài báo trong nước | 1571
2013 | Bài báo quốc tế | 1477