Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1684
2009 | Bài báo quốc tế | 1630
2011 | Bài báo trong nước | 1645
2009 | Bài báo quốc tế | 1390
2011 | Bài báo quốc tế | 1513
2012 | Bài báo quốc tế | 1701
2010 | Bài báo trong nước | 1744
2011 | Bài báo trong nước | 1658
2012 | Bài báo trong nước | 1651
2012 | Bài báo trong nước | 1672
2010 | Bài báo trong nước | 1638
2013 | Bài báo quốc tế | 1759
2011 | Bài báo trong nước | 1490
2009 | Bài báo trong nước | 1765
2013 | Bài báo quốc tế | 1675