Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1160
2009 | Bài báo quốc tế | 1119
2011 | Bài báo trong nước | 1127
2009 | Bài báo quốc tế | 931
2011 | Bài báo quốc tế | 1025
2012 | Bài báo quốc tế | 1157
2010 | Bài báo trong nước | 1218
2011 | Bài báo trong nước | 1130
2012 | Bài báo trong nước | 1125
2012 | Bài báo trong nước | 1146
2010 | Bài báo trong nước | 1100
2013 | Bài báo quốc tế | 1238
2011 | Bài báo trong nước | 1017
2009 | Bài báo trong nước | 1207
2013 | Bài báo quốc tế | 1126