Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Cam Thuy Duong, Lysann Strack, Matthias E. Futschik, Yuki Katou, Yoshihiro Nakao, T. Fujimura, Katsuhiko Shirahige, Yukiko Kodama, Elke Nevoigt .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Metabolic engineering,

Tập,(số),trang: 13(6): 638-647.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1403
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014