Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1849
2013 | Bài báo trong nước | 4852
2010 | Bài báo trong nước | 1982
2012 | Bài báo quốc tế | 2052
2013 | Bài báo quốc tế | 2031
2010 | Bài báo trong nước | 2083
2011 | Bài báo quốc tế | 2037
2013 | Bài báo trong nước | 1933
2010 | Bài báo trong nước | 2016
2012 | Bài báo quốc tế | 1978
2010 | Bài báo trong nước | 2024
2012 | Bài báo quốc tế | 1920
2013 | Bài báo quốc tế | 1868
2013 | Bài báo quốc tế | 2031
2012 | Bài báo quốc tế | 1995
2011 | Bài báo quốc tế | 2055
2010 | Bài báo quốc tế | 1837