Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1624
2013 | Bài báo trong nước | 4095
2010 | Bài báo trong nước | 1718
2012 | Bài báo quốc tế | 1744
2013 | Bài báo quốc tế | 1748
2010 | Bài báo trong nước | 1829
2011 | Bài báo quốc tế | 1736
2013 | Bài báo trong nước | 1680
2010 | Bài báo trong nước | 1730
2012 | Bài báo quốc tế | 1702
2010 | Bài báo trong nước | 1759
2012 | Bài báo quốc tế | 1662
2013 | Bài báo quốc tế | 1616
2013 | Bài báo quốc tế | 1782
2012 | Bài báo quốc tế | 1733
2011 | Bài báo quốc tế | 1775
2010 | Bài báo quốc tế | 1589