Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1978
2013 | Bài báo trong nước | 5190
2010 | Bài báo trong nước | 2124
2012 | Bài báo quốc tế | 2187
2013 | Bài báo quốc tế | 2171
2010 | Bài báo trong nước | 2218
2011 | Bài báo quốc tế | 2181
2013 | Bài báo trong nước | 2083
2010 | Bài báo trong nước | 2156
2012 | Bài báo quốc tế | 2125
2010 | Bài báo trong nước | 2175
2012 | Bài báo quốc tế | 2052
2013 | Bài báo quốc tế | 1992
2013 | Bài báo quốc tế | 2152
2012 | Bài báo quốc tế | 2129
2011 | Bài báo quốc tế | 2188
2010 | Bài báo quốc tế | 1969