Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2089
2013 | Bài báo trong nước | 5559
2010 | Bài báo trong nước | 2257
2012 | Bài báo quốc tế | 2308
2013 | Bài báo quốc tế | 2290
2010 | Bài báo trong nước | 2350
2011 | Bài báo quốc tế | 2300
2013 | Bài báo trong nước | 2200
2010 | Bài báo trong nước | 2282
2012 | Bài báo quốc tế | 2245
2010 | Bài báo trong nước | 2300
2012 | Bài báo quốc tế | 2174
2013 | Bài báo quốc tế | 2108
2013 | Bài báo quốc tế | 2269
2012 | Bài báo quốc tế | 2256
2011 | Bài báo quốc tế | 2333
2010 | Bài báo quốc tế | 2086