Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 3044
2013 | Bài báo trong nước | 8321
2010 | Bài báo trong nước | 3356
2012 | Bài báo quốc tế | 3416
2013 | Bài báo quốc tế | 3407
2010 | Bài báo trong nước | 3440
2011 | Bài báo quốc tế | 3475
2013 | Bài báo trong nước | 3218
2010 | Bài báo trong nước | 3304
2012 | Bài báo quốc tế | 3488
2010 | Bài báo trong nước | 3446
2012 | Bài báo quốc tế | 3213
2013 | Bài báo quốc tế | 3048
2013 | Bài báo quốc tế | 3257
2012 | Bài báo quốc tế | 3325
2011 | Bài báo quốc tế | 3392
2010 | Bài báo quốc tế | 3075