Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2335
2013 | Bài báo trong nước | 6274
2010 | Bài báo trong nước | 2527
2012 | Bài báo quốc tế | 2583
2013 | Bài báo quốc tế | 2547
2010 | Bài báo trong nước | 2613
2011 | Bài báo quốc tế | 2593
2013 | Bài báo trong nước | 2464
2010 | Bài báo trong nước | 2541
2012 | Bài báo quốc tế | 2504
2010 | Bài báo trong nước | 2596
2012 | Bài báo quốc tế | 2432
2013 | Bài báo quốc tế | 2355
2013 | Bài báo quốc tế | 2520
2012 | Bài báo quốc tế | 2522
2011 | Bài báo quốc tế | 2582
2010 | Bài báo quốc tế | 2347