Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1361
2011 | Bài báo quốc tế | 1187
2011 | Bài báo quốc tế | 1223
2011 | Bài báo trong nước | 1178
2012 | Bài báo trong nước | 1245
2010 | Bài báo quốc tế | 1125
2011 | Bài báo trong nước | 1302
2009 | Bài báo trong nước | 1146
2009 | Bài báo trong nước | 1146
2012 | Bài báo trong nước | 1138
2003 | Bài báo trong nước | 1200
2012 | Bài báo trong nước | 1135