Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo trong nước | 1126
2013 | Bài báo quốc tế | 1572
2011 | Bài báo quốc tế | 1380
2011 | Bài báo quốc tế | 1440
2011 | Bài báo trong nước | 1365
2012 | Bài báo trong nước | 1446
2010 | Bài báo quốc tế | 1301
2011 | Bài báo trong nước | 1497
2009 | Bài báo trong nước | 1322
2009 | Bài báo trong nước | 1344
2012 | Bài báo trong nước | 1319
2003 | Bài báo trong nước | 1376
2012 | Bài báo trong nước | 1323