Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1323
2013 | Bài báo quốc tế | 1318
2009 | Bài báo quốc tế | 1343
2012 | Bài báo quốc tế | 1379
2009 | Bài báo trong nước | 1286
2012 | Bài báo quốc tế | 1286
2011 | Bài báo quốc tế | 1309
2012 | Bài báo quốc tế | 1201
2012 | Bài báo trong nước | 1350
2011 | Bài báo trong nước | 1416
2012 | Bài báo quốc tế | 1298
2013 | Bài báo quốc tế | 1370
2013 | Bài báo quốc tế | 1372
2012 | Bài báo quốc tế | 1267
2012 | Bài báo quốc tế | 1221
2013 | Bài báo quốc tế | 1284
2013 | Bài báo quốc tế | 1236
2013 | Bài báo quốc tế | 1270
2013 | Bài báo quốc tế | 1349