Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1124
2013 | Bài báo quốc tế | 1140
2009 | Bài báo quốc tế | 1148
2012 | Bài báo quốc tế | 1180
2009 | Bài báo trong nước | 1091
2012 | Bài báo quốc tế | 1101
2011 | Bài báo quốc tế | 1122
2012 | Bài báo quốc tế | 1037
2012 | Bài báo trong nước | 1157
2011 | Bài báo trong nước | 1210
2012 | Bài báo quốc tế | 1112
2013 | Bài báo quốc tế | 1186
2013 | Bài báo quốc tế | 1169
2012 | Bài báo quốc tế | 1085
2012 | Bài báo quốc tế | 1040
2013 | Bài báo quốc tế | 1091
2013 | Bài báo quốc tế | 1047
2013 | Bài báo quốc tế | 1086
2013 | Bài báo quốc tế | 1156