Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Việt Linh Van Hanh N, Xuan Minh B T

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Vietnam Academy of Science and Technology J Sci Tech

Tập,(số),trang: 50: 332-336

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1471
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014