Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đinh Thị Phòng, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Việt Thanh, Trần Thị Liễu, Nguyễn Tường Vân, Nguyễn Khắc Khôi

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Báo cáo Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam:

Tập,(số),trang: 648-654.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1542
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014