Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 575
2012 | Bài báo quốc tế | 595
2012 | Bài báo quốc tế | 597
2011 | Bài báo quốc tế | 513
2012 | Bài báo quốc tế | 567
2009 | Bài báo quốc tế | 542
2009 | Bài báo quốc tế | 575
2012 | Bài báo quốc tế | 581
2011 | Bài báo quốc tế | 583
2012 | Bài báo quốc tế | 558
2013 | Bài báo trong nước | 1373