Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1104
2012 | Bài báo quốc tế | 1143
2009 | Bài báo trong nước | 1187
2009 | Bài báo trong nước | 1367
2012 | Bài báo quốc tế | 1183
2011 | Bài báo quốc tế | 1050
2010 | Bài báo trong nước | 1157
2010 | Bài báo trong nước | 1145
2012 | Bài báo quốc tế | 1137
2009 | Bài báo quốc tế | 1114
2009 | Bài báo quốc tế | 1123
2012 | Bài báo quốc tế | 1159
2013 | Bài báo trong nước | 1116
2012 | Bài báo trong nước | 1226
2011 | Bài báo quốc tế | 1131
2012 | Bài báo quốc tế | 1197
2010 | Bài báo trong nước | 1181
2013 | Bài báo trong nước | 3811
2012 | Bài báo trong nước | 1059