Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 2020
2012 | Bài báo quốc tế | 2020
2009 | Bài báo trong nước | 2080
2009 | Bài báo trong nước | 2309
2012 | Bài báo quốc tế | 2096
2011 | Bài báo quốc tế | 1869
2010 | Bài báo trong nước | 2036
2010 | Bài báo trong nước | 2024
2012 | Bài báo quốc tế | 2091
2009 | Bài báo quốc tế | 1974
2009 | Bài báo quốc tế | 2000
2012 | Bài báo quốc tế | 2087
2013 | Bài báo trong nước | 2005
2012 | Bài báo trong nước | 2161
2011 | Bài báo quốc tế | 2009
2012 | Bài báo quốc tế | 2108
2010 | Bài báo trong nước | 2051
2013 | Bài báo trong nước | 6638
2012 | Bài báo trong nước | 1903