Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1448
2012 | Bài báo quốc tế | 1477
2009 | Bài báo trong nước | 1525
2009 | Bài báo trong nước | 1722
2012 | Bài báo quốc tế | 1526
2011 | Bài báo quốc tế | 1361
2010 | Bài báo trong nước | 1505
2010 | Bài báo trong nước | 1490
2012 | Bài báo quốc tế | 1494
2009 | Bài báo quốc tế | 1434
2009 | Bài báo quốc tế | 1435
2012 | Bài báo quốc tế | 1509
2013 | Bài báo trong nước | 1442
2012 | Bài báo trong nước | 1558
2011 | Bài báo quốc tế | 1466
2012 | Bài báo quốc tế | 1549
2010 | Bài báo trong nước | 1515
2013 | Bài báo trong nước | 4942
2012 | Bài báo trong nước | 1385