Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1637
2012 | Bài báo quốc tế | 1655
2009 | Bài báo trong nước | 1700
2009 | Bài báo trong nước | 1918
2012 | Bài báo quốc tế | 1711
2011 | Bài báo quốc tế | 1538
2010 | Bài báo trong nước | 1690
2010 | Bài báo trong nước | 1666
2012 | Bài báo quốc tế | 1697
2009 | Bài báo quốc tế | 1610
2009 | Bài báo quốc tế | 1611
2012 | Bài báo quốc tế | 1693
2013 | Bài báo trong nước | 1622
2012 | Bài báo trong nước | 1752
2011 | Bài báo quốc tế | 1654
2012 | Bài báo quốc tế | 1731
2010 | Bài báo trong nước | 1688
2013 | Bài báo trong nước | 5584
2012 | Bài báo trong nước | 1563