Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1287
2012 | Bài báo quốc tế | 1315
2009 | Bài báo trong nước | 1369
2009 | Bài báo trong nước | 1556
2012 | Bài báo quốc tế | 1366
2011 | Bài báo quốc tế | 1213
2010 | Bài báo trong nước | 1336
2010 | Bài báo trong nước | 1318
2012 | Bài báo quốc tế | 1319
2009 | Bài báo quốc tế | 1272
2009 | Bài báo quốc tế | 1277
2012 | Bài báo quốc tế | 1346
2013 | Bài báo trong nước | 1281
2012 | Bài báo trong nước | 1403
2011 | Bài báo quốc tế | 1310
2012 | Bài báo quốc tế | 1379
2010 | Bài báo trong nước | 1358
2013 | Bài báo trong nước | 4437
2012 | Bài báo trong nước | 1222