Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1154
2009 | Bài báo trong nước | 1400
2010 | Bài báo trong nước | 1112
2010 | Bài báo trong nước | 1106
2011 | Bài báo trong nước | 1156
2009 | Bài báo quốc tế | 1067
2011 | Bài báo trong nước | 1090
2013 | Bài báo quốc tế | 1398
2011 | Bài báo quốc tế | 1104
2010 | Bài báo trong nước | 1144
2009 | Bài báo trong nước | 1254
2009 | Bài báo trong nước | 1129
2009 | Bài báo trong nước | 1130
2011 | Bài báo trong nước | 1163
2011 | Bài báo trong nước | 1109
2010 | Bài báo trong nước | 1103