Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1335
2009 | Bài báo trong nước | 1599
2010 | Bài báo trong nước | 1298
2010 | Bài báo trong nước | 1296
2011 | Bài báo trong nước | 1343
2009 | Bài báo quốc tế | 1232
2011 | Bài báo trong nước | 1283
2012 | Bài báo trong nước | 1156
2013 | Bài báo quốc tế | 1612
2011 | Bài báo quốc tế | 1278
2010 | Bài báo trong nước | 1336
2009 | Bài báo trong nước | 1443
2009 | Bài báo trong nước | 1316
2009 | Bài báo trong nước | 1327
2011 | Bài báo trong nước | 1342
2011 | Bài báo trong nước | 1290
2010 | Bài báo trong nước | 1283