Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 2083
2009 | Bài báo trong nước | 2354
2010 | Bài báo trong nước | 2061
2010 | Bài báo trong nước | 2040
2011 | Bài báo trong nước | 2059
2009 | Bài báo quốc tế | 1908
2011 | Bài báo trong nước | 2044
2012 | Bài báo trong nước | 1892
2013 | Bài báo quốc tế | 2423
2011 | Bài báo quốc tế | 1965
2010 | Bài báo trong nước | 2097
2009 | Bài báo trong nước | 2227
2009 | Bài báo trong nước | 1990
2009 | Bài báo trong nước | 2017
2011 | Bài báo trong nước | 2065
2011 | Bài báo trong nước | 1988
2010 | Bài báo trong nước | 1987