Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1504
2009 | Bài báo trong nước | 1809
2010 | Bài báo trong nước | 1458
2010 | Bài báo trong nước | 1466
2011 | Bài báo trong nước | 1512
2009 | Bài báo quốc tế | 1385
2011 | Bài báo trong nước | 1453
2012 | Bài báo trong nước | 1310
2013 | Bài báo quốc tế | 1788
2011 | Bài báo quốc tế | 1434
2010 | Bài báo trong nước | 1510
2009 | Bài báo trong nước | 1608
2009 | Bài báo trong nước | 1472
2009 | Bài báo trong nước | 1489
2011 | Bài báo trong nước | 1500
2011 | Bài báo trong nước | 1447
2010 | Bài báo trong nước | 1449