Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1693
2009 | Bài báo trong nước | 2014
2010 | Bài báo trong nước | 1645
2010 | Bài báo trong nước | 1649
2011 | Bài báo trong nước | 1696
2009 | Bài báo quốc tế | 1563
2011 | Bài báo trong nước | 1648
2012 | Bài báo trong nước | 1484
2013 | Bài báo quốc tế | 1986
2011 | Bài báo quốc tế | 1619
2010 | Bài báo trong nước | 1717
2009 | Bài báo trong nước | 1833
2009 | Bài báo trong nước | 1648
2009 | Bài báo trong nước | 1675
2011 | Bài báo trong nước | 1679
2011 | Bài báo trong nước | 1634
2010 | Bài báo trong nước | 1628