Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo trong nước | 1344
2007 | Bài báo trong nước | 1334
2012 | Bài báo trong nước | 1230
2004 | Bài báo trong nước | 1453
2009 | Bài báo trong nước | 1263
2012 | Sách chuyên khảo | 1457
2010 | Bài báo trong nước | 1318
2011 | Bài báo trong nước | 1273
2010 | Bài báo trong nước | 1251
2013 | Bài báo trong nước | 1222
2009 | Bài báo trong nước | 1319
2009 | Bài báo trong nước | 1388
2012 | Bài báo trong nước | 1458
2011 | Bài báo trong nước | 1352
2012 | Bài báo quốc tế | 1300
2010 | Bài báo trong nước | 1231
2012 | Bài báo trong nước | 1266