Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo trong nước | 1154
2007 | Bài báo trong nước | 1140
2012 | Bài báo trong nước | 1050
2004 | Bài báo trong nước | 1272
2009 | Bài báo trong nước | 1077
2012 | Sách chuyên khảo | 1216
2010 | Bài báo trong nước | 1118
2011 | Bài báo trong nước | 1096
2010 | Bài báo trong nước | 1061
2013 | Bài báo trong nước | 1042
2009 | Bài báo trong nước | 1129
2009 | Bài báo trong nước | 1204
2012 | Bài báo trong nước | 1269
2011 | Bài báo trong nước | 1156
2012 | Bài báo quốc tế | 1108
2010 | Bài báo trong nước | 1054
2012 | Bài báo trong nước | 1079