Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1201
2011 | Bài báo quốc tế | 1297
2012 | Bài báo quốc tế | 1289
2009 | Bài báo quốc tế | 1181
2013 | Bài báo quốc tế | 1360
2009 | Bài báo trong nước | 1367
2010 | Bài báo trong nước | 1356
2013 | Bài báo quốc tế | 1332
2013 | Bài báo quốc tế | 1313
2013 | Bài báo trong nước | 1299
2012 | Bài báo quốc tế | 1296
2012 | Bài báo trong nước | 1347
2013 | Bài báo quốc tế | 1300
2009 | Bài báo quốc tế | 1260
2011 | Bài báo quốc tế | 1234