Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1527
2011 | Bài báo quốc tế | 1624
2012 | Bài báo quốc tế | 1638
2009 | Bài báo quốc tế | 1506
2013 | Bài báo quốc tế | 1749
2009 | Bài báo trong nước | 1714
2010 | Bài báo trong nước | 1721
2013 | Bài báo quốc tế | 1684
2013 | Bài báo quốc tế | 1674
2013 | Bài báo trong nước | 1653
2012 | Bài báo quốc tế | 1645
2012 | Bài báo trong nước | 1699
2013 | Bài báo quốc tế | 1636
2009 | Bài báo quốc tế | 1598
2011 | Bài báo quốc tế | 1554