Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1031
2011 | Bài báo quốc tế | 1134
2012 | Bài báo quốc tế | 1119
2009 | Bài báo quốc tế | 1037
2013 | Bài báo quốc tế | 1170
2009 | Bài báo trong nước | 1181
2010 | Bài báo trong nước | 1187
2013 | Bài báo quốc tế | 1151
2013 | Bài báo quốc tế | 1141
2013 | Bài báo trong nước | 1109
2012 | Bài báo quốc tế | 1123
2012 | Bài báo trong nước | 1166
2013 | Bài báo quốc tế | 1127
2009 | Bài báo quốc tế | 1094
2011 | Bài báo quốc tế | 1077