Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1881
2011 | Bài báo quốc tế | 2006
2012 | Bài báo quốc tế | 2029
2009 | Bài báo quốc tế | 1864
2013 | Bài báo quốc tế | 2146
2009 | Bài báo trong nước | 2094
2010 | Bài báo trong nước | 2091
2013 | Bài báo quốc tế | 2076
2013 | Bài báo quốc tế | 2068
2013 | Bài báo trong nước | 2001
2012 | Bài báo quốc tế | 2037
2012 | Bài báo trong nước | 2085
2013 | Bài báo quốc tế | 2049
2009 | Bài báo quốc tế | 1959
2011 | Bài báo quốc tế | 1912