Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 512
2011 | Bài báo quốc tế | 571
2012 | Bài báo quốc tế | 567
2009 | Bài báo quốc tế | 497
2013 | Bài báo quốc tế | 590
2013 | Bài báo quốc tế | 567
2013 | Bài báo quốc tế | 575
2012 | Bài báo quốc tế | 578
2013 | Bài báo quốc tế | 578
2009 | Bài báo quốc tế | 510
2011 | Bài báo quốc tế | 526