Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1358
2011 | Bài báo quốc tế | 1453
2012 | Bài báo quốc tế | 1457
2009 | Bài báo quốc tế | 1341
2013 | Bài báo quốc tế | 1542
2009 | Bài báo trong nước | 1533
2010 | Bài báo trong nước | 1533
2013 | Bài báo quốc tế | 1494
2013 | Bài báo quốc tế | 1485
2013 | Bài báo trong nước | 1467
2012 | Bài báo quốc tế | 1463
2012 | Bài báo trong nước | 1514
2013 | Bài báo quốc tế | 1451
2009 | Bài báo quốc tế | 1426
2011 | Bài báo quốc tế | 1382