Thông báo kết quả tuyển dụng viện chức 2021

Căn cứ Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và Quyết định số 406/QĐ-CNSH ngày 27/4/2021 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học.

Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các viên chức trúng tuyển (ông Vũ Anh Tuấn và ông Quách Ngọc Tùng) như sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp);

2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/5/2021;

3. Địa điểm: phòng làm việc của bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp./.

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ban hành quyết định số 406/QĐ-CNSH về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021, danh sách gồm 02 người trong đó 01 Nghiên cứu viên Trung tâm Giám định AND, mã ngạch: V.05.01.03 và 01 Nghiên cứu viên Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật, mã ngạch: V.05.01.03

Chi tiết xem tại đây

Danh sách thí sinh, kế hoạch xét tuyển trong tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức; căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về nội quy, quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức và Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm.

Xem tiếp...