Danh sách thí sinh, kế hoạch xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15, 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ; Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Công văn số 2595/VHL-TCCB ngày 21/12/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 và Quyết định số 33/QĐ-CNSH ngày 22/01/2018 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Công nghệ sinh học; Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 26/01/2018 Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo cho các Ủy viên HĐ kiểm tra, sát hạch cùng các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách viên chức 2018 của Viện Công nghệ sinh học biết danh sách thí sinh dự kỳ tuyển dụng viên chức và kế hoạch xét tuyển đặc cách cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây: