Kế hoạch xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của NĐ số 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Công văn số 530/VHL-TCCB ngày 13/03/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 và Quyết định số 173/QĐ-CNSH ngày 15/03/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Công nghệ sinh học; Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 06/05/2019 Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo cho các Ủy viên HĐ kiểm tra, sát hạch cùng các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách viên chức 2019 của Viện Công nghệ sinh học biết danh sách thí sinh dự kỳ tuyển dụng viên chức và kế hoạch xét tuyển đặc cách cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây