Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc ...đối với viên chức; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm; Công văn số 781/VHL-TCCB ngày 04/5/2020 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

I/. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

2. Điều kiện dự tuyển: phải có đủ các điều kiện sau đây
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển chuyên viên, mã số: 01.003; ngạch nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03;
- Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT_BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có trình độ đại học đúng chuyên ngành;

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 ngạch chuyên viên và 07 nghiên cứu viên.

4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo quy định tại NĐ số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

II/. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm 2 bộ hồ sơ như sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại phụ lục của NĐ 161/2018/NĐ-CP);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập tiến sĩ, thạc sĩ, đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo qui định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
6. Giấy xác nhận kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ (có chữ ký của Lãnh đạo Phòng);
7. 01 ảnh 4 x 6 (để làm thẻ dự tuyển).
III/ Lệ phí dự thi: 500.000 đ/ người (theo TT số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
IV/ Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 08/5/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính).
V/ Địa điểm nhận hồ sơ: Bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, nhà A10 Viện Công nghệ sinh học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.

Xem thông tin chị tiết tại đây