Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
   - Số lượng 01 người
   - Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

Xem tiếp...

Thông báo kết quả tuyển dụng viện chức 2022

Căn cứ Công văn số 648/VHL-TCCB ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Công nghệ sinh học, phiếu tổng hợp kết quả chấm điểm phỏng vấn và thực hành chuyên môn nghiệp vụ ngày 27/5/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 và Quyết định số 242/QĐ-CNSH ngày 27/5/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.

Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các viên chức trúng tuyển (bà Nguyễn Thị Hiệp và bà Nguyễn Thị Sâm) như sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (theo yêu cầu trong thông báo số 307/CNSH ngày 27/5/2022);

2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/5/2021;

3. Địa điểm: phòng làm việc của bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp./.

 

Thông báo tuyển dụng viên chức 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm; Công văn số 06-VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, Công văn số 648/VHL-TCCB ngày 06/4/2022 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

Xem tiếp...