Thông báo tuyển dụng viên chức 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm; Công văn số 06-VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học như sau:

Xem tiếp...

Phòng Tin sinh học - Viện Công nghệ sinh học, Viện HL KH&CN Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ nghiên cứu

Phòng Tin sinh học - Viện Công nghệ sinh học, Viện HL KH&CN Việt Nam thông báo tuyển dụng cán bộ nghiên cứu, cụ thể như sau:

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 2-3 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

2. Mô tả công việc
- Tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về đa hệ gen (metagenomics), phân tích chức năng gen và các con đường trao đổi chất (metabolomics), sàng lọc các chỉ thị phân tử liên quan đến tế bào gốc trung mô từ mô mỡ và tế bào ung thư vú.
- Phát triển các công cụ tin sinh học ứng dụng trong nghiên cứu và phân tích các dữ liệu sinh học

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:   

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 02 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

2. Mô tả công việc
Người được tuyển chọn sẽ tham gia thực hiện các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ vi sinh, kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử trong các nghiên cứu về: phân lập và nuôi cấy vi sinh vật; đánh giá đa dạng di truyền thông qua chỉ thị phân tử; biểu hiện gen ở vi sinh vật...

Xem tiếp...