Danh sách thí sinh, kế hoạch xét tuyển trong tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức; căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về nội quy, quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức và Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm.

Căn cứ Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và Quyết định số 363/QĐ-CNSH ngày 09/4/2021 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học. Căn cứ biên bản họp Ban kiểm tra phiếu dự tuyển ngày 15/4/2021, Chủ tịch Hội đồng thông báo cho các thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức 2021 của Viện Công nghệ sinh học biết nội dung xét tuyển cụ thể như sau:

1. Thi chuyên môn nghiệp vụ: thông qua hình thức thi thực hành bằng trình chiếu PP (tối đa 10 slides), trình bày tối đa 10 phút;

2. Thi phỏng vấn: chuyên môn nghiệp vụ về nghiên cứu khoa học, Luật viên chức, chức năng nhiệm vụ của Viện và của đơn vị: thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút;

3. Thời gian: 9h0 ngày 26/4/2021;

4. Địa điểm: phòng 118 nhà A10 Viện CNSH.

5. Danh sách thí sinh tham gia xét tuyển:

1 Vũ Anh Tuấn 

2 Quách Ngọc Tùng 

Đề nghị các ủy viên Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức và các thí sinh dự thi có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.