Thông báo Về việc nội dung xét tuyển trong tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức; Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP của Viện Hàn lâm.
Căn cứ Công văn số 781/VHL-TCCB ngày 04/5/2020 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 và Quyết định số 311/QĐ-CNSH ngày 08/5/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Công nghệ sinh học. Căn cứ biên bản họp Ban kiểm tra phiếu dự tuyển ngày 11/6/2020, Chủ tịch Hội đồng thông báo cho các thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức 2020 của Viện Công nghệ sinh học biết nội dung xét tuyển cụ thể như sau:
1. Thi chuyên môn nghiệp vụ: thông qua hình thức thi thực hành bằng trình chiếu PP (tối đa 10 slides), trình bày tối đa 10 phút;
2. Thi phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ về nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính, Luật viên chức, chức năng nhiệm vụ của Viện và của đơn vị: thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút;
3. Thời gian: 8h30 phút ngày 18/6/2020;
4. Địa điểm: phòng 118 nhà A10 Viện CNSH.
Đề nghị các ủy viên Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức và các thí sinh dự thi có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển xem tại đây