Thông báo kết quả tuyển dụng viện chức 2021

Căn cứ Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và Quyết định số 406/QĐ-CNSH ngày 27/4/2021 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học.

Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các viên chức trúng tuyển (ông Vũ Anh Tuấn và ông Quách Ngọc Tùng) như sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp);

2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/5/2021;

3. Địa điểm: phòng làm việc của bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp./.