Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng 03-04 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 02 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Trung tâm Giám định ADN, Viện Công nghệ sinh học tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 05 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên
2. Mô tả công việc
Người được tuyển chọn sẽ tham gia thực hiện các công việc, đề tài và dự án liên quan ứng dụng kỹ thuật Di truyền, Sinh học phân tử trong nghiên cứu phát triển các phương pháp tách chiết ADN, tìm kiếm các chỉ thị phân tử mới, ứng dụng hệ thống máy giải trình tự thế hệ mới (NGS) nhằm nâng cao hiệu quả giám định.

Xem tiếp...