Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 02 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên

Xem tiếp...

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu

Trung tâm Giám định ADN, Viện Công nghệ sinh học tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng
- Số lượng: 05 người
- Vị trí tuyển: Nghiên cứu viên
2. Mô tả công việc
Người được tuyển chọn sẽ tham gia thực hiện các công việc, đề tài và dự án liên quan ứng dụng kỹ thuật Di truyền, Sinh học phân tử trong nghiên cứu phát triển các phương pháp tách chiết ADN, tìm kiếm các chỉ thị phân tử mới, ứng dụng hệ thống máy giải trình tự thế hệ mới (NGS) nhằm nâng cao hiệu quả giám định.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả tuyển dụng viện chức 2021

Căn cứ Công văn số 298/VHL-TCCB ngày 01/3/2021 của Viện Hàn lâm về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và Quyết định số 406/QĐ-CNSH ngày 27/4/2021 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Công nghệ sinh học.

Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các viên chức trúng tuyển (ông Vũ Anh Tuấn và ông Quách Ngọc Tùng) như sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp);

2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/5/2021;

3. Địa điểm: phòng làm việc của bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp./.