Thông báo kết quả tuyển dụng viện chức 2022

Căn cứ Công văn số 648/VHL-TCCB ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Công nghệ sinh học, phiếu tổng hợp kết quả chấm điểm phỏng vấn và thực hành chuyên môn nghiệp vụ ngày 27/5/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 và Quyết định số 242/QĐ-CNSH ngày 27/5/2022 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.

Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các viên chức trúng tuyển (bà Nguyễn Thị Hiệp và bà Nguyễn Thị Sâm) như sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (theo yêu cầu trong thông báo số 307/CNSH ngày 27/5/2022);

2. Thời gian nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước ngày 05/5/2021;

3. Địa điểm: phòng làm việc của bà Lương Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp./.