Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về nội quy, quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức và Quyết định số 10/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Căn cứ Công văn 1751/VHL-TCCBKT ngày 26/7/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 và Quyết định số 751/QĐ-CNSH ngày 17/10/2023 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Công nghệ sinh học.
Viện Công nghệ sinh học thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 (Chi tiết tại đây)