Thông báo tuyển sinh tiến sỹ năm 2010

(08/01/2010)

     Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc Tiến sĩ) năm 2010 thuộc các chuyên ngành sau:

  • Sinh lý học người và động vật               Mã số: 62 42 30 01
  • Sinh lý học thực vật                             Mã số: 62 42 30 05
  • Lý sinh học                                         Mã số: 62 42 30 10
  • Hóa sinh học                                      Mã số: 62 42 30 15
  • Vi sinh vật học                                    Mã số: 62 42 40 01
  • Di truyền học                                      Mã số: 62 42 70 01

Thời gian tuyển sinh: ngày 26, 27, 28/3/2010

Thông tin chi tiết: pdf tuyensinh2010 203.81 Kb

Quy định về công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh

(15/07/2009)

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ban hành Quyết định về việc qui định cụ thể công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Quy chế 10/2009.

Một số quy định về:

  • Văn bằng, ngành học, kết quả học tập
  • Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn
  • Trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển đối với từng chuyên ngành đào tạo

Thông tin chi tiết.

Tuyển sinh sau đại học bậc tiến sỹ

(03/06/2009)

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ.

Năm 2009, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển nghiên cứu sinh 6 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ sau:

- Vi sinh vật học                                   Mã số: 62 42 40 01

- Lý sinh học                                        Mã số: 62 42 30 10

- Hóa sinh học                                      Mã số: 62 42 30 15

- Sinh lý học thực vật                            Mã số: 62 42 30 05

- Sinh lý học người và động vật              Mã số: 62 42 30 01

- Di truyền học                                     Mã số: 62 42 70 01

Download thông tin  pdf tuyensinh2009