Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số:62 42 40 01

Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình lên men sản xuất kháng sinh vancomyxin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Nhuệ

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Lê Gia Hy - Viện Công nghệ sinh học

TS. Phạm Thị Bích Hợp - Viện Công nghệ sinh học

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số: 60 42 30 15

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo streptokinase tái tổ hợp

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Diệp

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dao, PGS. TS. Quyền Đình Thi.

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...